Pri objednávaní denného tábora máte možnosť uzatvoriť pre Vaše dieťa poistenie, ktoré pokrýva trvalé následky úrazu, drobné úrazy a denné odškodné.

Trvalé následky úrazu – pripoistenie slúži na finančné zabezpečenie osoby, ktorá v dôsledku úrazu utrpela trvalé poškodenie zdravia. Poistné plnenie sa vypláca po ustálení trvalých následkov, najskôr však po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu. V prípade, že sa následky neustálili do štyroch rokov odo dňa úrazu, je poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých následkov ku koncu tejto lehoty a dojednaniam uvedeným v poistnej zmluve. Pri stratových poraneniach sa nevyžaduje splnenie jednoročnej lehoty.

Drobné úrazy – pripoistenie slúži na jednorazové finančné odškodnenie poisteného za drobné úrazy, za ktoré pri vzniku nároku na poistné plnenia poistiteľ vyplatí paušálne plnenie vo výške 100 EUR. Pripoistenie kryje poistné plnenie v prípade: akejkoľvek zlomeniny kosti (úplná, neúplná); vyrazenia min. 2 trvalých zubov s poškodením koreňa; popáleniny II. alebo III. stupňa s plochou nad 100 cm2.

Denné odškodné – ak vedie úraz poisteného k jeho pracovnej neschopnosti, poisťovňa vyplatí za každý deň PN od 10.dňa sumu denného odškodného dojednanú v poistnej zmluve. Pokiaľ poistený nedoloží doklad o PN a poisteným je študent, dieťa do 18 rokov, žena alebo muž na materskej alebo rodičovskej dovolenke, poistné plnenie bude vyplatené na základe lekárskej správy o skutočnej dobe nevyhnutného liečenia úrazu, počas ktorej by bola uznaná PN pre výplatu nemocenských dávok z nemocenského poistenia podľa zákona o sociálnom poistení (lekárska správa).

preloader