Aktuálne informácie – koronavírus a pobytové tábory

Milí rodičia,

vážime si vašu dôveru, preto zodpovedne, profesionálne a s maximálnym nasadením pripravujeme pobyt vašich detí. Zdravie a bezpečnosť detí je našou prioritou, preto dôsledne budeme pri organizácii a prevádzke každého pobytového tábora dodržiavať usmernenie hlavného hygienika SR k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri nástupe na pobytový tábor musí mať každú účastník: 

 1. Rúško (2ks)
 2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
 3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára
 4. Negatívny RT- RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

 • ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19
 •  ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19
 • ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • do 10 rokov veku

 

Dôsledne budeme dodržiavať aj ďalšie opatrenia

 • Budeme klásť dôraz na vykonávanie vstupného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov pobytového tábora: bezkontaktné meranie teploty pri nástupe do tábora, cestovateľská anamnéza, rozhovor so zdravotníkom
 • Budeme vykonávať zvýšený zdravotný dohľad počas konania pobytového tábora.
 • Zabezpečíme dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie, v súlade so všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami: úmývanie rúk, používanie dezinfekcie, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní, kýchaní, kontrola dodržiavania zásad osobnej hygieny deťmi a ostatnými účastníkmi akcie.
 • Budeme vykonávať dôkladnú sanitácia priestorov a prostredia, t.j. prevádzková hygiena všetkých priestorov tábora, so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie toaletným papierom, tečúcou pitnou, eventuálne teplou vodou, mydlom v dávkovači, každé dieťa musí byť vybavené vlastným uterákom, dezinfekciou.
 • Osobitnú pozornosť budeme venovať stravovaciemu zariadeniu, vrátane samostatného hygienického zázemia pre personál kuchyne, vrátane priestoru na izoláciu chorých, resp. z nákazy podozrivých osôb.
 • Dôrazne budeme edukovať detí a personál pred a v priebehu tábora, ako aj vo všeobecne platných protiepidemických opatreniach, u personálu taktiež v manipulácii s biocídnymi prípravkami.

Hygienické požiadavky v našich pobytových táboroch   

 • Zabezpečíme pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom.
 • Budeme vykonávať pravidelné vetranie všetkých prevádzkových aj ubytovacích priestorov (2x denne upratovanie a dezinfekcia WC, umyvární a jedálne pred každým podávaním stravy).
 • Medzi jednotlivými turnusmi zabezpečíme dezinfekciu všetkých priestorov.
 • Deti budú vylúčené z účasti na upratovaní priestorov tábora s výnimkou ubytovacích priestorov (izba).
 • Pre zaistenie podmienok osobnej hygieny po použití toalety bude zaistené umytie rúk v tečúcej vode za použitia dezinfekčného prípravku na ruky s virucídnym účinkom.

Situáciu neustále monitorujeme

 • Aktuálnu situáciu budeme aj počas leta neustále monitorovať.
 • Meniacim sa podmienkam sa flexibilne prispôsobujeme a o prípadných zmenách vás budeme vždy včas informovať.  
 • Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť s otázkami, ktoré vás v súvislosti s pobytovými tábormi zaujímajú, napríklad ako použiť rekreačné poukazy, ako darovať 2% z dane, aké zľavy poskytujeme a pod. Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje: sme vám k dispozícii na chate pobytovetabory.sk alebo nám  napíšte na email: info@pobytovetabory.sk  alebo zavolajte na infolinku: 0905 756 043. 

Váš tím pobytovetabory.sk

preloader