Milí rodičia,

aj tento rok môžete darovať 2% (3%) z vašich daní na rôzne účely. Ak sa rozhodnete pre nás, podporíte pobytové tábory pre deti, v ktorých sa hráme, zabávame, tvoríme, experimentuje, tancujeme aj športujeme. Už 20 rokov organizujeme denné tábory, ktoré sú zárukou šťastne prežitých chvíľ, dní plných pohody a krásnych detských zážitkov. Našou vizitkou je množstvo detí, ktoré sa k nám opakovane vracia, ako aj pozitívne reakcie rodičov, ktorých deti naše tábory navštívili. 

Ak poukážete 2% (3%) občianskemu združeniu Preliezka, získate zľavu na denný tábor podľa vášho výberu, až do 100% z jeho ceny, a to podľa výšky vašej odvedenej dane.

Systém darovania 2% (3%) z dane zostáva aj v roku 2022 zachovaný. To znamená, že aj v súčasnej situácii máte možnosť poukázať tieto prostriedky tak, ako doteraz.

       Názov: Preliezka, o.z.

       IČO: 37927914

       Ulica: Agátová 7/A
       Mesto: Bratislava - mestská časť Dúbravka
       PSČ: 84101
       Bankový účet: SK1711000000002927833357, Tatra banka, a.s.
 

Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázanej dane ako manipulačný poplatok.

Zamestnanci  Fyzické osoby   Právnické osoby

Zamestnanci 

Zamestnanci 

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2% (3%) dane občianskemu združeniu Preliezka:

 1. Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Ročné zúčtovanie a výpočet dane za zdaňovacie obdobie 2022 vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31.3.2023.
 3. Do 15.4.2023 Vám zamestnávateľ vystaví a doručí tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane na účely 2% (3%).
 4. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech občianskeho združenia Preliezka, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 Eur.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 5. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%(3%) dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane.
 6. Pre uplatnenie 2% (3%) daní v roku 2022 na denné tábory je nutné poukázať 2% (3%) prijímateľovi, a to občianskemu združeniu Preliezka:

       Názov: Preliezka, o.z.

       IČO:37927914

       Ulica: Agátová 7/A
       Mesto: Bratislava - mestská časť Dúbravka
       PSČ: 84101
       Bankový účet: SK1711000000002927833357, Tatra banka, a.s.

 

 1. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.
 2. Údaje občianskeho združenia Preliezka sú vo Vyhlásení, ktoré si môžete stiahnuť z našej stránky, už predvyplnené, stačí doplniť sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 3. Do 30.4.2023 obidve tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením osobne doručte na podateľňu daňového úradu podľa Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad požiadajte o potvrdenie kópie (postačuje pečiatka z podateľne). Scan potvrdenej kópie nám, prosím, zašlite emailom na info@dennetabory.sk alebo poštou na adresu: PRELIEZKA o.z., Lipského 6, 841 01 Bratislava. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
 4. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%(3) v prospech občianskeho združenia Preliezka.
 5. Zľava je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.
 6. V prípade záujmu je možné poukázať 2% (3%) daní na jednu prihlášku aj od viacerých osôb.
 7. Pokiaľ suma poukázaných 2% (3%) daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.

Fyzické osoby  

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie na preukázanie odvedenia 2 % (3%) dane občianskemu združeniu PRELIEZKA

 

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa, ktorým je naše občianske združenie PRELIEZKA je 3 Eur.
 2. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia PRELIEZKA poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 Eur.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní TYP A časť VIII. Alebo   TYP B časť XII. , sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje o našom občianskom združení, ktoré potrebujete uviesť sú:

IČO: 37927914

Právna forma: občianske združenie

Názov: PRELIEZKA, o. z.

Ulica:  Agátová ulica

Súpisné / orientačné číslo: 7/A

PSČ: 841 01

Obec: Bratislava

 1. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázanej dane ako manipulačný poplatok.
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 3. Daňové priznanie z príjmu fyzickej osoby
  1. vyplňte online na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky a odošlite v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Po odoslaní daňového priznania nám, prosím, urobte printscreen alebo zašlite potvrdenie o odoslaní daňového priznania, kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 2% (3%) a identifikačné údaje našej organizácie, elektronicky na info@dennetabory.sk Toto bude slúžiť ako dodatok k zmluve o kúpe tábora.
  2. ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie stiahnite si tlačivo typu A alebo tlačivo typu B, riadne vyplňte, a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho trvalého bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Urobte si kópiu strany 5, na ktorej je VIII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 2% (3%) a identifikačné údaje našej organizácie a tiež kópiu Potvrdenia o podaní daňového priznania. Príslušný daňový úrad požiadajte o potvrdenie kópii (postačuje pečiatka z podateľne). Scan potvrdených kópií nám prosím zašlite emailom na info@dennetabory.sk alebo poštou na adresu: PRELIEZKA o. z., Lipského 6, 841 01 Bratislava. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
 4. Daňové úrady po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok na zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedli sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho občianskeho združenia PRELIEZKA.
 5. Zľava je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.
 6. V prípade záujmu je možné poukázať 2% (3%) daní na jednu prihlášku do denného tábora aj od viacerých osôb.
 7. Pokiaľ suma poukázaných 2% (3%) daní prevyšuje sumu vybraného denného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.

 

 

 

 

 

Právnické osoby

Postup krokov pre právnické osoby (firmy) na preukázanie odvedenia 1% (2 %) dane občianskemu združeniu  PRELIEZKA

 

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 Eur.
 2. Vypočítajte si vaše 1% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby a tak zistíte maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 Eur na jedného prijímateľa.

 

Pri výpočte postupujete nasledovne:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.03.2023) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1% z dane.

b) Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.03.2023) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 1. Pre uplatnenie 1% (2% ) dane v roku 2023 na denné tábory je potrené poukázať 1% (2%) dane občianskemu združeniu PRELIEZKA.
 2. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázanej dane ako manipulačný poplatok.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete o našom občianskom združení PRELIEZKA do daňového priznania uviesť:
  1. IČO: 37927914

   Právna forma: občianske združenie

   Obchodné meno alebo názov: PRELIEZKA, o. z.

   Ulica: Agátová ulica

   Súpisné/orientačné číslo: 7/A

   PSČ: 841 01

   Obec: Bratislava

 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 6. Daňové priznanie z príjmu právnickej osoby vyplňte online, s prihlásením na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky (najneskôr do 31.03.2023). Po odoslaní daňového priznania nám prosím urobte printscreen, alebo zašlite potvrdenie o odoslaní daňového priznania (kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 1% (2%) a identifikačné údaje našej organizácie), elektronicky na: info@dennetabory.sk. Toto bude slúžiť ako dodatok k zmluve o kúpe tábora.
 7. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 1% (2%) poukazuje v tomto predĺženom termíne.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 1% (2 %) v prospech nášho občianskeho združenia PRELIEZKA.
 9. Zľava je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.
 10. V prípade záujmu je možné poukázať 1% (2%) daní na jednu prihlášku aj od viacerých právnických osôb.
 11. Pokiaľ suma poukázaných 1% (2%) daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.

 

preloader